Algemene Voorwaarden Opleidingen

ALGEMENE VOORWAARDEN MAD DOGG ATHLETICS EUROPE B.V GERICHT OP OPLEIDINGEN.  

 

Artikel 1. Definities  

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

 

a. Mad Dogg Athletics Europe:

Mad Dogg Athletics Europe opleidingen, gevestigd te Maassluis

 

b. Opdrachtgever:

Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Mad Dogg Athletics Europe onderhandelt over het verstrekken van een opdracht gericht op opleidingen dan wel aan Mad Dogg Athletics Europe een opdracht gericht op opleidingen heeft gegeven.

c. Opdracht:

- De opdracht van een opdrachtgever aan Mad Dogg Athletics Europe om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;

- De opdracht van opdrachtgever aan Mad Dogg Athletics Europe tot het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;

- De opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woord.

d. Opleiding(en):

Een door Mad Dogg Athletics Europe verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ”In House” of ”open”. Onder een "In House opleiding" wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd. Onder een "open opleiding" wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere geïnteresseerde open staat ".

 

e. Deelnemer(s):

De door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door Mad Dogg Athletics Europe verzorgde opleiding.

 

f. Aanmelding:

De inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

 

g. Onderwijsmateriaal:

Opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen gericht op opleidingen van Mad Dogg Athletics Europe en op alle door Mad Dogg Athletics Europe gesloten overeenkomsten gericht op opleidingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens Mad Dogg Athletics Europe deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Mad Dogg Athletics Europe voor alle claims van deelnemer, als Mad Dogg Athletics Europe jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten  

Aanmeldingen zijn voor Mad Dogg Athletics Europe pas bindend nadat Mad Dogg Athletics Europe deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.

3.1 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever of deelnemer binden Mad Dogg Athletics Europe slechts voor zover Mad Dogg Athletics Europe deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Mad Dogg Athletics Europe feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.2 Voor In House opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de opdrachtgever, de opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren. Na deze week is Mad Dogg Athletics Europe gerechtigd per wijziging € 50.00 administratiekosten (excl. Btw) in rekening te brengen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Mad Dogg Athletics Europe, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Mad Dogg Athletics Europe vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. Prijzen  

4.1 Alle prijzen zijn inclusief Btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mad Dogg Athletics Europe is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.

4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan Mad Dogg Athletics Europe had aangegeven.

4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien opdrachtgever aan Mad Dogg Athletics Europe een verzoek tot wijziging van de overeengekomen opleiding kenbaar maakt, zal Mad Dogg Athletics Europe aan opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven, waarbij in elk geval de minimum kostenvergoeding van toepassing zal zijn: Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf 6 weken tot 3 weken voor de aanvang van de opleiding is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 5% van (het gedeelte dat de wijzigingen betreft van) de overeengekomen vergoeding voor de opleiding; Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf 3 weken voor de uitvoering van de opleiding tot aan de aanvang van de opleiding is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 10% van (het gedeelte dat de wijziging betreft van) de overeengekomen vergoeding voor de opleiding.

 

Artikel 5. Levering, leveringstijd  

5.1 Alle door Mad Dogg Athletics Europe genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Mad Dogg Athletics Europe is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Mad Dogg Athletics Europe en opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

 

Artikel 6. Betaling  

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever of deelnemer facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Mad Dogg Athletics Europe moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 115,-

6.5 Mad Dogg Athletics Europe heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Mad Dogg Athletics Europe van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Mad Dogg Athletics Europe is ontvangen.

 

Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal  

7.1 Mad Dogg Athletics Europe heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het opleidingsgeld onverlet.

7.2 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Mad Dogg Athletics Europe is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.3 In principe worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Mad Dogg Athletics Europe kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

7.4 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Mad Dogg Athletics Europe die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient Mad Dogg Athletics Europe, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten  

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Mad Dogg Athletics Europe vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij Mad Dogg Athletics Inc., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door Mad Dogg Athletics Inc. vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Mad Dogg Athletics Europe niet toegestaan om:

- Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

- Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens  

9.1 De aansprakelijkheid van Mad Dogg Athletics Europe, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Mad Dogg Athletics Europe toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Mad Dogg Athletics Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever. Tevens aanvaardt Mad Dogg Athletics Europe geen aansprakelijkheid voor schade door letsel of aantasting van de gezondheid. Mad Dogg Athletics Europe gaat er vanuit gaat dat de deelnemer beseft dat voor deelname een redelijke gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is.

9.3 Al het door Mad Dogg Athletics Europe ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Mad Dogg Athletics Europe op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Mad Dogg Athletics Europe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 Tijdens een opleiding reiken docenten en collega-deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen Mad Dogg Athletics Europe en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze aanbevelingen/adviezen. Mad Dogg Athletics Europe en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.

9.5 Als opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van onderwijsmateriaal of andere werken, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Mad Dogg Athletics Europe tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.6 Mad Dogg Athletics Europe verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Mad Dogg Athletics Europe niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer aan Mad Dogg Athletics Europe ter beschikking gestelde gegevens zal Mad Dogg Athletics Europe vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7 Deelnemer dient de namens Mad Dogg Athletics Europe gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor deelnemer.

 

Artikel 10. Annulering  

10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding heeft Mad Dogg Athletics Europe altijd het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annuleren van een opleiding door opdrachtgever of deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Mad Dogg Athletics Europe. De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

10.3 Voor In House opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de opleiding of het onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering tot 7 dagen voor aanvang € 25 (excl. 21% Btw) administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 tot 5 dagen in de week voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 5 dagen voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd.  

10.4 Voor open opleidingen gelden de volgende annuleringsregels voor de deelnemer:

a. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding € 25 (excl. 21% Btw) administratiekosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met inhouding van de vermelden administratiekosten.

b. Bij annulering van de inschrijving minder dan een week (minder dan vijf werkdagen) vóór de startdatum van de opleiding wordt 50% van het bedrag aan deelnamekosten in rekening gebracht dan wel heeft u geen recht op terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.

c. Bij annulering op de dag van de opleiding of tussentijdse beëindiging van deelname is het volledige bedrag aan deelnamekosten verschuldigd.

d. Wanneer u verhinderd bent om op de overeengekomen datum aan de opleiding deel te nemen, kunt u uw inschrijving laten verplaatsen naar een zelfde opleiding met een latere startdatum. Het wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot twee weken (10 werkdagen) vóór de startdatum van de opleiding. Verplaatsing van deelname naar een zelfde opleiding met een latere startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die opleiding nog deelnameplaatsen vrij zijn. Indien aan de opleiding met de latere startdatum een hogere deelnemersprijs is verbonden, dan wordt de prijsverhoging aan u doorberekend.

e. Wanneer u verhinderd bent om zelf aan de overeengekomen opleiding deel te nemen, bestaat de mogelijkheid een vervanger in uw plaats deel te laten nemen. U dient deze vervanging tot uiterlijk 48 uur vóór de opleiding door te e-mailen naar educationeurope@maddogg.com. Vermeld in uw e-mail de naam van de opleiding, de startdatum, uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen en zijn/haar e-mailadres. Er wordt voor de vervanging € 25 administratiekosten (excl. 21% Btw) in rekening gebracht. Binnen 48 uur vóór de opleiding geldt deze regeling niet meer.

f. Na inschrijving heeft de deelnemer gedurende 14 dagen het recht om kosteloos te annuleren.

10.5 Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever of deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

 

Artikel 11. Overmacht  

Indien naar het redelijk oordeel van Mad Dogg Athletics Europe een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Eventueel door opdrachtgever of deelnemer vooruitbetaalde gelden zullen door Mad Dogg Athletics Europe in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Mad Dogg Athletics Europe reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Indien de overmacht een bepaalde opleidingsbijeenkomst betreft, zal Mad Dogg Athletics Europe voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingsprogramma een tijdseenheid opschuiven.

 

Artikel 12. Ontbinding  

Mad Dogg Athletics Europe kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Mad Dogg Athletics Europe bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Mad Dogg Athletics Europe rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

Op alle met Mad Dogg Athletics Europe gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover opdrachtgever of deelnemer niet binnen één maand nadat Mad Dogg Athletics Europe zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

 

 

Wijzigingen voorbehouden (november 2015)  


Bookmark and Share
Customer Service Message
-

Mad Dogg Athletics will be open 6am-3pm on Friday 10/21/16


- Mad Dogg Athletics®